Główny specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115716

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • opracowuje architekturę systemów i aplikacji oraz danych (architekturę logiczną, fizyczną i interfejsów pomiędzy zintegrowanymi systemami) w zakresie projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich,
 • współpracuje z zespołami projektowymi, dostawcami systemów IT, producentami oprogramowania oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w ramach projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich,
 • odpowiada za utrzymanie i rozwój repozytorium architektonicznego w zakresie projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich,
 • weryfikuje jakość dostarczanych rozwiązań w obszarze architektury w zakresie projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich,
 • prezentuje lub opiniuje rozwiązania w formie architektury informatycznej, zawierającej definicje określonych procesów, usług i systemów,
 • weryfikuje techniczną wykonalność wymagań biznesowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne albo wyższe (nieprofilowe) i studia podyplomowe z zakresu informatyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w roli analityka/architekta systemowego lub w realizacji projektów dotyczących systemów informatycznych w charakterze analityka/architekta systemów IT.
 • doświadczenie w integracji systemów informatycznych zgodnie z paradygmatem SOA (XML, SOAP, WSDL, JSON, REST),
 • umiejętność pracy w metodyce Agile,
 • umiejętność prowadzenia repozytorium analitycznego (w ramach zadań projektowych),
 • wiedza techniczna z zakresu zagadnień informatycznych, w tym znajomość: rozwiązań sieciowych, technologii baz danych (SQL i NoSQL), rozwiązań chmurowych, dobra znajomość technologii: HTML, CSS, JavaScript, Angular, notacji BPMN oraz UML,
 • znajomość przepisów: ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wraz z rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość: aspektów wdrożeniowych systemów informacji przestrzennej GIS; aspektów zapewniania bezpieczeństwa systemów IT; metodyki User Centered Design; metodyki projektowej Prince 2,
 • poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

  Szpital Medicover

  mazowieckie / Warszawa, al. Jerozolimskie 96

  24-03-2023

  Analityk Danych Biznesowych

  Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Pozyskiwanie i analizowanie danych oraz na ich podstawie formułowaniu wniosków w zakresie zadanego tematu biznesowego. Przygotowywaniu i opracowywaniu cyklicznych raportów monitorujących kluczowe...

  Foundever

  mazowieckie / Warszawa, Warsaw

  24-03-2023

  Help Desk Specialist z językiem polskim

  Sitel Group jest jednym z wiodących przedsiębiorstw w branży dostarczającej rozwiązania z zakresu outsourcingu procesów biznesowych, marketingu cyfrowego, szkoleń i zarządzania talentami, technologii i innowacji, konsultingu i analityki....

  PKO Bank Polski

  mazowieckie / Warszawa

  24-03-2023

  Administrator microsoft

  na czas nieokreślony IT

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy