Stażysta (docelowo po odbyciu stażu urzędniczego – inspektor/informatyk) w Oddziale Informatycznym

Ogłoszenie numer: 7655916, z dnia 2022-11-09

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Dyrektor Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko stażysty

(docelowo po odbyciu stażu urzędniczego – inspektora/informatyka)

w Oddziale Informatycznym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

 

Liczba wolnych miejsc – 1 (umowa o pracę na czas określony)

 

Miejsce świadczenia pracy: Warszawa, al. „Solidarności” 58, ul. Ogrodowa 51A, ul. Płocka 9/11B, ul. Chłodna 64przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Stażysta (docelowo po odbyciu stażu urzędniczego – inspektor/informatyk) w Oddziale Informatycznym

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: Kd-111-25/2022

 

Opis stanowiska

 • administrowanie sieciami informatycznymi w budynkach Sądu oraz witryną internetową Sądu,
 • wsparcie dla użytkowników systemów aplikacji użytkowanych w tut. Jednostce
 • administrowanie systemami operacyjnymi Windows,
 • aktualizacja wersji oprogramowania na serwerze i stacjach roboczych oraz kontrola antywirusowa,
 • usuwanie awarii i usterek zgłoszonych przez użytkowników,
 • naprawa drobnych uszkodzeń lub załatwianie spraw związanych z serwisem.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia,

 • znajomość systemów operacyjnych Windows, a także obsługi sprzętu komputerowego,

 • zarządzanie sieciami komputerowymi i usługami sieciowymi, w tym umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych,

 • obywatelstwo polskie

 • pełna zdolność do czynności prawnych,

 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemów: System SAWA (Currenda), System NKW (Sygnity) , Microsoft SQL Server,

 • znajomość Pakietu MS Office,

 • znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych.

 • wykształcenie wyższe kierunkowe.

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu, z danymi kontaktowymi (tel., mail).

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.

 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe min. I stopnia.

 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje.

 • Oświadczenia:

 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • oświadczenie, że nie jest prowadzone w stosunku do kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie miesięczne brutto – 4 000 zł oraz dodatek za wysługę lat, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego,
 • stałe godziny pracy: 8.00-16.00,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja),
 • możliwość korzystania z:
  • Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi),
  • preferencyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karty Multisport,
  • dofinansowanie zakupu okularów i soczewek.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzór oświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sądu

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w zamkniętych, podpisanych kopertach, z dopiskiem „Konkurs na staż urzędniczy Kd-111-25/2022”, w terminie od dnia 13 października 2022 roku do dnia 14 listopada 2022 roku osobiście (Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Miodowej 21) bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Oddział Kadr, al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa.

 

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze i będzie składał się z trzech etapów:

 • etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera w tym szybkiego pisania oraz testu z wiedzy.
 • etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie w dniu 18 listopada 2022 roku wraz z dokładną datą konkursu.

 

Po zakończeniu konkursu, dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

 • zostaną zatrudnieni w wyniku konkursu – będą dołączone do akt osobowych,

 • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej – przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie (w przypadku niezatrudnienia danego kandydata) zostaną komisyjnie zniszczone, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami,

 • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej – zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 14 dni od zakończenia procedury konkursowej,

 • kandydaci mogą odebrać zgłoszone na niniejszy konkurs dokumenty w terminie do 14 dni od dnia zakończenia procedury konkursowej. Dokumenty są do odebrania w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy. ul. Miodowej 21.

Informacje dodatkowe

 • Informacja o wyniku naboru w konkursie zostanie umieszczana na stronie internetowej Sądu https://mokotow.sr.gov.pl/.

 • Informacja dodatkowa dotycząca konkursu pod numerami telefonów: (22) 531-42-04; (22) 531-44-04; (22) 531-44-23.

 • Dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisów wykonawczych.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

  PKO Bank Polski

  mazowieckie / Warszawa

  02-12-2022

  Staż w zespole procesów i modeli behawioralnych

  Departament Ryzyka Kredytowego Klientów Indywidualnych

  SALTUS TUW

  pomorskie / Sopot, u. Władysława IV 22

  02-12-2022

  Specjalista ds. modelowania i analiz

  Zadania na stanowisku: współpraca przy budowaniu modelu przepływów finansowych wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, parametryzacja modelu, analiza adekwatności i wrażliwości modelu na przyjmowane założenia, naliczanie i walidacja...

  Smo Uct Sp. z o. o.

  małopolskie / Kraków

  02-12-2022

  Serwisant sprzętu komputerowego

  naprawa sprzętu komputerowego (laptopy, komputery, płyty główne, dyski twarde itp.) doświadczenie w branży co najmniej 5 lat

Więcej ofert pracy

Podobne oferty pracy

 • Apteka Dr.Maxt

  dolnośląskie / Wrocław

  01-12-2022

  Specjalista ds. Utrzymania Narzędzi

  Zakres obowiązków: Utrzymanie/rozwój stworzonych i wdrożonych w organizacji narzędzi Bieżące wsparcie użytkowników w zakresie wdrożonych narzędzi Kooperacja, benchmarking i wymiana doświadczeń oraz praktyk na poziomie grupy Współpraca ze...

 • REMONDIS Sp. z o.o.t

  wielkopolskie / Poznań

  01-12-2022

  Administrator Systemów Informatycznych

  Wdrożenia systemów informatycznych wspomagających prace użytkowników, Prac z systemami bazodanowymi, Instalowania, aktualizowania, konfigurowania, optymalizowania systemów oraz komponentów, Tworzenia dokumentacji technicznej oraz dokumentacji...

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.t

  mazowieckie / Warszawa, ul. Czerniakowska 124

  01-12-2022

  Główny Specjalista w Dziale Telekomunikacji i Infrastruktury

  (Pion Informatyki i Telekomunikacji / Dział Telekomunikacji i Infrastruktury) Naszym pracownikom oferujemy: stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne premie...